04.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 04.10.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Проект на решение относно промяна в състава на СИК №234700006;
 2. Разни.
02.10.2019

Списък на телефоните на районните управление и областната дирекция на Софийска област, на които могат да бъдат подавани сигнали във връзка с нарушаване на изборния процес

 

Районно управление на МВР

телефон

1

ОДМВР София

02/873 99 45

[email protected]

2

РУ-Ботевград

0723 / 66 441

3

РУ-Годеч

0729 / 22 110

4

РУ-Етрополе

0720 / 62 131

5

РУ-Елин Пелин

0725 / 60 166

6

РУ-Ихтиман

0724 / 82 221

7

РУ-Костинброд

0721 / 60 077

8

РУ-Костенец

07142 / 2176

9

РУ-Правец

07133 / 2202

10

РУ-Пирдоп

07181 / 56 90

11

РУ-Самоков

0722 / 66 131

12

РУ-Сливница

0727 / 42 777

13

РУ-Своге

0726 / 22 201

 

01.10.2019

Важно - Електронна форма за регистрация на застъпници

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

28.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 29.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица.

1.Проект на решение относно одобряване на предпечатните образци на бюлетините. (Отложено от 28.09.2018 г.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Стефанова

Дата: 28.09.2019 г.

27.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 28.09.2019 година от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Проект на решение относно промянав състава на СИК №234700002;
 2. Проект на решение относно одобряване на предпечатните образци на бюлетините, както и образците на протоколи на ОИК Златица и секционните избирателни комисии;
 3. Проект на решение относно поправка на фактически грешки в протокол №11 от 24.09.2019 г.;
 4. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 27.09.2019 г.

26.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 26.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 26.09.2019 г.

24.09.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ В ДИСПУТИТЕ

Общинска избирателна  комисия Златица ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия да се проведе на 25. септември 2019 г. от 17.30 часа в Сградата на Община Златица, ет. 3, стая 303, находяща се на адрес гр. Златица, площад Македония №1.
 
Дата: 24.09.2019 г.
24.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 24.09.2019 година от 17:30 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 24.09.2019 г.

20.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 20.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.
 2. Разглеждане на постъпило предложение от кмета на община Златица за съставите на СИК в изпълнение на чл.91 от ИК и Решение на ЦИК № 1029-МИ от 10.09.2019 г.
 3. Разглеждане на предложение за отмяна на Решение № 48-МИ /17.09.2019 г. поради допусната техническа грешка.
 4. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 20.09.2019 г.

19.09.2019

Съобщение относно подаване на документи за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК

ОИК уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

17.09.2019

Съобщение относно реда за регистрация на кандидатските листи

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, съгласно т. 18 от същото. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК след представяне на:

1. предложение от партия /коалиция/ местна коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес-настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор-общински съветници, кмет на община  се подава отделно предложение. 
3. предложение от инициативен комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес-настоящ адрес на кандидата (Приложение № 64-МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
4. заявление-декларация по образец от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/ местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа).
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
Общинска избирателнакомисия - Златица, напомня, че крайния срок за:
 
- За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.
- За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.102019 г.
- За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 17.09.2019 г.

17.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

На 17.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Проект на решение относно определяне на специалисти технически  сътрудници;
 2. Проект на решение относно приемане на  Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни в ОИК;
 3. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 17.09.2019 г.

16.09.2019

Съобщение относно регистрация на кандидатските листи

СЪОБЩЕНИЕ 

Общинска избирателна комисия Златица уведомява всички регистрирани в ОИК – Златица, партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети, че регистрацията на кандидатските листи за кмет на община Златица, и общински съветници започва на 17.09.2019 г. от 09:00 часа и ще продължи до 17:00 часа на 24.09.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303.

Работното време на комисията е всеки календарен ден от 09:00 до 18:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 16.09.2019 г.

16.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 На 16.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 Златица.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./П/…………….

                          Красимир Веков

 

дата: 16.09.2019 г.

15.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица на 15.09.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 

 

На 15.09.2019 година от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 

 1. Приемане на решение относно регистрация на Движение ЗАЕДНО за промяна за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
 2. Приемане на решение относно регистрация на Движение ЗАЕДНО за промяна за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
 3. Разни

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………../П/……………

Нели Стефанова

  

Дата: 15.09.2019 г.

14.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 

На 14.09.2019 година от 15:30 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
 1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
 1. Приемане на решение за поправка на допуснати технически грешки
 1. Приеманенарешениеотноснорегистрациянапартия „Национален фронт за спасение на България“ заучастие в изборитезаизборнакметнаобщинаЗлатицана 27 октомври 2019г.;
 1. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на България“ за участие в изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019г.;
 1. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………../П/……………

Красимир Веков

Дата: 14.09.2019 г.

 

13.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица на 13.09.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

На 13.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Приемане на решение за регистрация за участие на Движение за права и свободи – ДПС в изборите за избор на КМЕТ на община Златица на 27 октомври 2019 г.

2. Приемане на решение за регистрация за участие на Движение за права и свободи – ДПС в изборите за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на община Златица на 27 октомври 2019 г.

3. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЕКОВ
13.09.2019 г.

12.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

На 12.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Приемане на решение за определяне на броя на членовете, състава и ръководствата на секционните комисии за провеждане на избори за общински съветници и кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.;
 2. Приемане на решение относно утвърждаване на работни групи на членовете на ОИК Златица;
 3. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално движение за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
 4. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално движение за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
 5. Приемане на решение за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Донка Тодорова Колева-Тинчева за общински съветник на изборите на 27 октомври 2019 г.;
 6. Приемане на решение относно регистрацията на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Ненко Николов Миков за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на изборите на 27 октомври 2019 г.
 7. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

12.09.2019 г.

10.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 На 11.09.2019 година от 18:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Определяне на срока за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Златица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 2. Вземане на решение за определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Златица при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 3. Вземане на Решение за определяне на членове на ОИК за предаване на списъците на ТЗ ГРАО;
 4. Разглеждане на постъпило искане в ОИК от страна на членове на комисията относно т. 4 от Протокол № 2/08.09.2019 г.;
 5. Предложения на членове на ОИК за допълнителни точки в дневния ред.

 

 

 

06.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА 

На 08.09.2019 година от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния дневен ред:

 1. Определяне на член на ОИК- Златица за маркиране на печата на ОИК, за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
 2. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Златица.
 3. Решение за привличане на специалист - технически сътрудник с компютърна грамотност.
 4. Определяне на член на комисията, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция, в случай на едновременно отсъствие на председателят, и секретарят.
 5. Предложения на членовете на ОИК за допълване на дневния ред. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./П/…………….

                          Красимир Веков

 дата: 06.09.2019 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 138-МИ / 26.04.2021

  относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

всички решения